20090704 Mini hrebenofka alebo takmer totálna samodeštrukcia


 • 108.6 km

  Distance

 • 142 m

  Min height

 • 741 m

  Max height

 • 598 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Track Description


4.7.2009 Dnes som opät uplatnil svoju schopnost vytvárat super výjazdy, pricom som našiel druhú obet v podobe Ondra. Obaja sme totiž nešli na preteky. Tak sme sa rozhodli dat si 100km po Karpatoch. Plán bol prostý: spod Cerveného mosta po cervenej na Kacín, po trase Greenbiku na Malý Slavín, žltou na Biely kríž, odtial full cervenou cez Somár, Pezinskú babu, Cmelok, Skalnatú na Cermák, potom žltou na Zochovu chatu a cervenou na Velkú Homolu. Cesta spät mala byt taká istá. :o) A tak sa aj stalo. No pred Malým Slavínom sme zbehli na asfaltku ku Slivovi (potom asfaltom až na BK :-( ), lebo Ondrovi sa nepácil blatový les od lesákov. Sme sa bud brodili blatom alebo mali freeride lesom cez papeky. Od BK to už bolo podla plánu. No sem sme mali cas horší oproti normálu o 15min. Vidno, co dokáže blato. Pokial sa mu chce clovek vyhýbat... Na babe sme si dali malú pauzu na kofolu a podho zdolávat Cmelok. Kto to nepozná, tak v exponovaných miestach je to riadne nad 30% stúpania. Najhoršie sú šutre ako podklad. Ciže som ho opät dal len do 3/4 (najstrmšiu cast). Inác sa to dá šlapat. Za Cmelkom zo sedla Javorina bol další eno-nuno "kopcek", pre zmenu reálne podla mna takmer nešlapatelný. Obligátne šutre (viac-menej je celá cervená od Pez. baby pod Skalnatú samý šuter) a stúpanie snád 35-40%. Potom prišla Skalnatá, kam šiel "mierny kopcek" (oproti predošlým). Najzaujímavejší bol zjazd, teda skôr tlacenie. Lebo tam je plno šutrov a sklon hádam 100%. Ako už aj Jezus poznamenal, to sa nedá asi ani na motorke dat. Na Zoške sme nestáli, reku "Cestou naspät." Rovno sme šli na druhú prémiu (1. bol Cmelok), ktorú som chcel dat. Stúpanie je dlhé 2,5km a prevýšenie je 250m. Povrch cca z polovice kamenistý. Delí sa na na 4 casti, pricom sa postupne "pridáva" stúpanie. Záver je opät cez 30%. No tento raz (1. som tam bol minule s Patom, to som dal najstrmšiu cast do 1/2) som to dal celé. Ciže som spokojný, aspon som na 50% splnil, co som chcel dosiahnut. Cmelok ešte natrénujem. :o) Spät sme šli tak isto, na Zoške sme nestáli, len Ondro zlupol horalku. "Zastavíme na babe, ved teraz sme stáli." Na Cermáku sme doplnili tekutiny a obcerstvili sa v studnicke. Potom prišiel "najlepší" výšlap (doslovne). Na Skalnatú od Zošky. Bike na chrbte, len tak-tak sme sa vydriapali hore. "Tuším vidím snehové jazyky." Po niekolkých "mini" kopcekoch sme boli na babe (zjazd z Cmelku bol dost hard core, lebo mám zodraté platnicky, tak som ledva brzdil). Tu sme si dali druhú pauzu, na kofolku a nejaký hroznový cukor. Potom sme tahali na BK. "Teraz je to už len rovina." Z Bieleho sme dali asfaltom pod Cervený kríž (osvieženie z pramena), modrou do Race-Knižkovej doliny (výškové sa vyvíjali nanajvýš pozitívne v prospech 3000m, no trebalo zopár kopcekov). Cez vinohrady (Ondro zase laboroval s asfaltom, no vyberaným spôsobom som mu to zatrhol) sme došli na Peknú cestu, žltou sme sa vytrepali na Kamzík. No tu to prišlo! Totálny hladák na nás oboch. Nohy sa triasli, proste koniec, No vyšlapali sme k bufetom a tam hned minuli peniaze, co sme mali. Ja som si dal 2x hot dog a 2x kakaové venceky. Prejavilo sa, že sme vôbec nejedli (ja som za výjazd do teraz-88km zjedol len 5ks hroznového cukru, Ondro síce 2 keksy, gel a tiež nejaký cukor, no aj tak). Nabudúce treba jest. Boli sme dost v prdeli. No do 3000 nám chýbalo 178m. Tak sme si dali 2 kolecká po trase uphillu a zbehli na Železnú s pocitom 100km/3000m. A hurá domov na jedlóóó! Inác Ondro bol dost znicený po každodennom jazdení, mne sa šlo OK, akurát od BK cestou spät ma strašne bolel zadok od švov na gatoch. Doma som bol ako pavián. Au.  


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.38800.html


4.7.2009 Today I again used its ability to create super trips while I found a second victim in the form Ondra. Both of us does not go to the races. So we decided to give you the Carpathians after 100 km. The plan was simple: Red Bridge from under the red on Kacín, the route GREENBIKE the small Slavin, yellow to White Cross, thence through a full red donkey, Pezinská girl, Cmelok, rock on Cermak, then the yellow and red Zochova cottage on large cones. Way back should be the same. : O) And so it happened. No sales to small Slavin we ran down the asphalt road to Sliva (then asphalt to the BK:-(), because Ondra do not like muddy forest from LESÁK. Bud We waded mud, or had a ride through the woods Papek. Since BK was already on schedule. Well here we had a worse time than normal 15min. It shows what can mud. Unless he wants to avoid man ... The babe we had a little break for a cola can tackle the foothills Cmelok. Who knows, both in exposed places it well above the 30% climb. Worst Sutra are as substrate. So I just put it back to 4.3 (steepest part). Otherwise, they will trample it. Cmelka For the saddle Javorina the other eno-Nuno & quot; scoop & quot ;, for change realistic in my opinion almost nešlapatelný. Obligate Sutra (more or less the whole red from Pez. baby under the rock same Suter) and climb hopefully 35-40%. then came Rocky, where he went & quot; slight scoop & quot; (compared to the previous). most interesting was Congress, therefore, before printing. because there is a lot of Sutra and the slope of perhaps 100%. Jezus As already noted, this is not about data or on a motorcycle. We did not stand on Zoška, ??the river & quot; way back. & Quot; We went straight to the second premium (the first was Cmelok) that I wanted to give. The climb is 2.5 km long and the elevation is 250 meters. Surface about half stony. It is divided into 4 parts, the gradually & quot; adds & quot; climb. The conclusion is again over 30%. But this time (the first was there the other day with Pat, I gave the steepest part to 2.1) I put it across. So I'm happy, I'm at least 50% fulfilled what I wanted to achieve. Cmelok even painted. : O) We went back the same way, the Zoška we are not, just peel off Ondro Horalky. & Quot; will stop the babe, now we stood beside. & Quot; On Cermak We added fluid and refresh the STUDNICKY. Then came the & quot; Best & quot; hike (literally). On a rocky from Zoška. Bike on the back, just so-so we vydriapali up. & Quot; I think I see snow languages. & Quot; After a few & quot; mini & quot; scoop we were on babe (downhill from Cmelka was pretty hard core, because I platnicky worn out, so I barely brake). Here we give a second break, the Kofolka and some grape sugar. Then we pulled the BK. & Quot; Now it's just plain. & Quot; From the White asphalt we gave the Red Cross (freshness of spring), to blue-Race Knížkova valley (elevation developed extremely positively in favor of 3,000 meters, but trebalo few scoops). Through the vineyards (Ondro again Laboral with asphalt, but impeccable way I told him to put a stop) we got the nice road, yellow, we were taken to the woods. Well here it came! Big hladák for both of us. Legs were shaking, it ends, No vyšlapali to have breakfast and spent money there now, what we had. I did not put 2 and 2 hot dog cocoa Wreath. Showed that we have ever eaten (I'm the trip to the now-88 km ate only 5 pieces of grape sugar, although Ondro 2 biscuits, gel and also some sugar, but still). Next time to eat. We were pretty fucked up. But in 3000 we were missing 178 meters. So we had 2 wheels on the route uphill and ran down the iron feeling 100 km / 3000 m. And go home to jedlóóó! INAC Andrew was pretty devastated after everyday driving, to me it was OK, just the BK way back hurt me awfully butt seams from the gatoch. At home I was like a baboon. Au. & Nbsp;


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.38800.html

Map/Elevation

Ad

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page

Ad