2009.05.16. Hory - Svatosske skaly - Loket - Hory


 • 25.7 km

  Distance

 • 376 m

  Min height

 • 555 m

  Max height

 • 179 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Map/Elevation

Trail Description


Dnes jsme si jako soucást srazu spolužáku projeli cást pomerne známé trasy K.Vary - Loket, na jejíž trase leží i Svatošky. Na foto se podíváte, když kliknete na odkaz. Svatošské skály vznikly mezi Loktem a Karlovými Vary, kde se reka Ohre prodrala žulovým masívem Slavkovského lesa a vytvorila hluboký kanon. Na mnohých místech, vlivem deštové a vetrné eroze, vznikla celá rada zajímavých skalních skupin, jako jsou Strážce v masivu Kovárky, skalnatá vyhlídka nad Vildenavou, odkud je úžasný pohled na reku obtékající meandrem Kovárku ci obrovská sutová žulová pole. Na konci kanonu se kamenné divadlo uzavírá prekrásnými Svatošskými skalami. Skály dosahující až 50 m výšky jsou rozpukány v mohutné skalní pilíre a jehlany, složitým systémem trhlin a puklin, ze kterých lidská fantazie nakonec vymodelovala svatební pruvod. Proto také kolem skal vznikla v minulosti rada bájí a povestí o Janu Svatošovi (Hans Heiling) a zkamenelé svatbe. Dokonce byly jednotlivé skalní skupiny podle svatebcanu pojmenovány. V dobe romantismu inspirovaly povesti mnohé umelce k literárnímu ci dramatickému ztvárnení (Goethe, Körner, Spiess, Mužík, Grimmové). Jindrich Marschner použil motivu povesti ve své nejznámejší opere Hans Heiling. Svatošské skály tak zacaly pritahovat turisty a lázenské hosty a staly se oblíbeným výletním místem nejen pro peší, ale i pro vodáky, cyklisty a horolezce, ale bohužel také pro motoristy a autobusové zájezdy.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.36374.html


Today we are meeting as part classmates drove often quite familiar routes K.Vary - Loket, whose route is also Svatošky. On the photo you see, when you click on the link. Svatošské rocks formed between Loket and Karlovy Vary, where the river broke through the granite massif Ohre Slavkov forest and created a deep canyon. In many places, due to rainwater and wind erosion, created numerous interesting rock groups such as the Guardian of the blacksmith solid, rocky outlook over Vildenavou, with an amazing view of the river wrapped around a meander blacksmith or a giant granite scree field. At the end of the canyon stone theater closes beautiful Svatos' rocks. Rocks reaching up to 50 m in height are broken up in a massive rock pillars and pyramids, a complex system of cracks and fissures from which the human imagination eventually reshape the wedding procession. That is why the rocks formed in the past Board of myths and rumors about Jan Svatoš (Hans Heiling) and petrified wedding. Even the individual rock group named by the wedding party. At the time of the romantic legend inspired many artists to a literary or dramatic portrayal (Goethe, Körner, Spiess, Muzik, Grimm). Jindrich Marschner used the theme legend in his best-known operas Hans Heiling. Svatošské rocks and began to attract tourists and spa guests and became a popular destination for hiking, but also for boaters, bikers and climbers, but unfortunately for motorists and bus tours.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.36374.html

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page