20090418 Kaktus bike Svätojurský Mtb maratón


 • 44.1 km

  Distance

 • 131 m

  Min height

 • 583 m

  Max height

 • 452 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Track Description


18.4.2009 Tak pekne po poriadku. Na štartovnú lajnu som dorazil ani nie 5 min. pred zaciatkom, tak dobrá pozícia bola ta-tam. Nejako som sa prebil vpred, skoncil som za sanitkou (napravo), cca v 1. štvrtine, pätine. Po odštartovaní som sa snažil prekluckovat pomedzi bikerov, co sa mi celkom zdárne podarilo. No stálo to dost síl. Na konci asfaltového stúpania som bol prakticky na zaciatku pretekárov (cca 30-ty). Akonáhle prišla lesná cesta, trošku som nastúpil a podho vpred. 2-krát mi niekto zozadu vrazil do kolesa, no pohoda. Horšie bolo, ked som šiel pri obiehaní príliš vlavo a rukou a rohom som zachytil pichlavý kriak. Aúúú. Ale strhol som ho a šiel dalej. Nejako som pokracoval, stredná píla do kopcov, alebo velká v stoji, z kopca ma opät všetci dávali. 1. brod som preskákal po svojich (co budem bike špinit?), dohrkotal sa dolu, vyšlapol kopec na traverz a dopatchal sa pod serpentíny. Tam som vedel, že nastal vhodný cas na únik (chvílu pred tým som trhol 1, pricom další 3 sa na mna zacínali lepit zozadu). No pre istou, aby som to neprepálil, hodil som 2-3, no aj tak som im zdrhol. Hned za serpentínami zacala moja oblúbená pasáž, ktorá koncila až po odbocení z cervenej na modrú (Salaš). Potial som valil v kuse 3-7 (kopce v stoji). Až na výšlap od brodu, ktorý som opät prešiel so suchým bikom, aj sebou samým :) Zjazdz po modrej hrôza, vydrncaný som bol, ajajáááj. Potom stojka, OK, 1-3, oddych, nuda po asfalte, dorazenie na Biely kríž, obcerstvovacka len tak presvištala okolo, ci skôr ja okolo nej. A potom to prišlo. Hnusný, kamnistý, rozjebaný zjazd do viníc. Tam ma dali 7-mi. 3 som naštastie dotiahol v nasledujúcom stúpaní. Vo vinosadoch na záver som párkrát váhal, "kudy kam", no len v zmysle neskorého dobrzdenia. Potom som si pretrpel dalšie peklo až po vodu, kde som šiel s 1 pretekárom v háku. Dotahovali sme sa až na ihrisko, kde som ho trhol, no "vyberaným spôsobom" ma vyblokoval, tak som ho nechal. Nestojí mi tých zopár sekúnd za vysypanie sa. No a bolo po.   Už sme len jedli, pili, rozprávali sa. Bolo tam dost vela ludí z fóra, na ihrisku to žilo, no paráda. Slnko pripekalo, uch. Aj v tombole som vyhral.   Záver je takýto: 1. Ciel sa mi splnit nepodarilo, chcel som íst pod 2h. Som nahnevaný. Grrr. 2. Netuším, ako to tí makaci robia, no na HT si to ženú po tej rozdrbanej ceste a mna ide rozhodit, musím spomalit. Mám sa ešte vela co ucit. 3. Na túto trasu z môjho pohladu jednoznacne full, možno karbónové HT.   PS: Doporucil by som všetkým AM.EN atd. jazdcom, aby si niekedy mohli pozriet "z prvej ruky", ako dávajú zjazdy poprední obsadzovaci pozícií na maratónoch. Ja by som to nazval cistá samovražda, tak si to valit...


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.32426.html


18/04/2009 So good order. To the starting line by I arrived not even 5 min. before, so good position was ta-tam. Somehow I probíjte forward, I ended up in an ambulance (right), about the 1st quarter, fifth. After the start I tried prekluckovat between bikers what I managed quite successfully managed. Well worth enough forces. At the end of the asphalt climb I was almost at the beginning of competitors (about 30-ty). Once arrived forest road, I took a little Podhom forward. 2 times I bumped into someone behind the wheel, but cool. Worse was when I went for overtaking too left and hand corner and I captured prickly kriak. Ouch. But I yanked it and went further. Somehow I continued, medium saw into the hills, or large standing, downhill all gave me again. 1 brod I jump over their (what I will bike dirt?), Dohrkotal is down hill hike to traverse a dopatchal under the switchbacks. There I knew that the time has come to escape (a while before I jerked 1 while the other 3 at me glued to mount behind). Well the same, so I scorched it, I threw 2-3, but even so I lose my im. Just behind the switchbacks began my favorite passage, which ended up after turning from red to blue (Salas). Poti I rolled in a row 3-7 (hills standing). Hike up to the ford, which I again went with dry Bikom even myself :) Zjazdz the blue grapes, vydrncaný I was, ajajáááj. Then handstand, OK, 1-3, relaxation, boredom after tarmac, trimming the White Cross, obcerstvovacka just presvištala around, or rather I'm around her. And then it came. Rubbish, kamnistý, rozjebaný downhill to the vineyards. There they gave me 7-mi. 3 Fortunately I pushed the next climb. In Vinosady Finally, I hesitated a few times, & quot; where, what & quot ;, but only in the sense of late brake released. I then endured further hell to the water, where I went with 1 racer in the hook. Dotahovali we make it to the playground where I jerked him, but & quot; impeccable manner & quot; I blocked out, so I let him. Worth to me for the few seconds to empty the recycle. Well, it was over. & Nbsp; Have we just ate, drank, talked. There was quite a lot of people on this board, that lived on the field, but great. Sun pripekalo, uh. Also I won in a raffle. & Nbsp; The conclusion is as follows: 1 Ciel I failed to comply, I wanted to go under 2h. I am angry. Grrr. 2 I have no idea how to do those makaci, but for HT it is driven by the rozdrbanej the way it is and I decide I need to slow down. I have still a lot to learn. 3 On this route in my view clearly full, be carbon HT. & Nbsp; PS: I would recommend to all AM.EN etc.. riders that sometimes can be seen & quot; firsthand & quot ;, to give descents busy leading positions in marathons. I would call it pure suicide, so it roll ...


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.32426.html

Map/Elevation

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page