Pokljuska osmica


 • 45.7 km

  Distance

 • 514 m

  Min height

 • 1291 m

  Max height

 • 776 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Map/Elevation

Trail Description


Štartal sem iz parkirišca pred samopostrežno trgovino v Bohinjski Bistrici. Nekaj sto metrov se pelješ nazaj proti Bledu, na odcepu za Pokljuko (Jereka) pa levo v prisrcno povprecno sedmico. V Jereki sta dve možnosti za vzpon proti Pokljuki. Desna in leva. Desna je bila septemba 08 neprevozna zaradi plazu, ki je odnesel del ceste. Baje se s kolesom da mimo. Kakorkoli, leva je definitivno lepša. Relativno ozka cesta se strmo in serpentinasto vzpenja kakih 7 km, vmes pade tudi kaka dvanajstica. Nekje na prvi uravnitvi je opcija levo gor (tabla kaže smer konjske ježe) ... ampak gremo levo, saj tu levo pridemo dol. Proti Koprivniku in Gorjušam malo gor in dola. Prijetno. V Gorjušah najprej desno in ob prikljucku na glavno cesto (ta je tista, ki pride iz Jereke po desni varianti) greš levo. Še par kilometrov enakomernega vzpenjanja, ki ni ne tic ne miš ... meni najbolj zoprna trojka, štirica ... do meje med Bohinjem in Bledom in ker so Blejcani ocitno revnejši, se tu nekje tudi konca asfalt. Slaba dva kilometra makadama in smo na najbolj znanem križišcu Pokljuke. Levo in po ... hm .... ajde, kilometru in pol še enkrat levo proti Šport Hotelu, levo mimo njega do najvišje tocke pri 1.300 metrih. Tu je dom-gostišce-gostilna in priložnost za pocitek-preoblacenje, saj gre od tu vse skupaj samo še dol. Lep ozek asfalt omogoca hitro vijuganje, a je treba paziti izletnike-pohodnike-turiste. Po lepem spustu pripelješ do križišca, kjer ne veš kam bi šel. Obe poti pripeljeta v dolino, sam sem šel na desno (cisto nazaj), kar je bolje, saj varianta naravnost pripelje na cesto "desno v Jereki". Par sto metrov pa smo pri "konjskem" križišcu in nazaj na že poznani poti. Obeta se lep spust ... V Jereki ne greš levo po poti po kateri si prišel ampak zaviješ desno, da koncaš drugi del osmice. Pelješ se do Bohinjskega jezera in od tam po glavni cesti do parkirišca v Bohinjski bistrici. Lepo, prijetno hladno poleti. Veliko zelenja in nekaj lepih razgledov na Julijce, proti Voglu in Crni prsti.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.30042.html


I started from parking in front of supermarket in Bohinj Bistrica. A few hundred meters to ride back to Bled, at the turning for Pokljuko (Jereka) is left in a seven warmly average. In Jereka are two options for the ascent to the Pokljuka. Right and left. Right was 08 Septem impassable because of a landslide that took part of the road. Apparently the bike to pass. However, the lion's definitely prettier. Relatively narrow road climbs steeply and serpentinasto about 7 km, falls in between the twelfth kaka. Somewhere in the first uravnitvi option is left up (sign shows the direction of horse riding) ... but we left as we come down here to the left. Against Koprivnik and Gorjuše a little up and dol. Pleasant. In Gorjuše first right and the connection to the main road (this is the one that comes from Jereka the right variant) go left. A few kilometers straight climb, which is neither fish nor fowl ... considers the most annoying trio, four of ... to the border between Bohinj and Bled and because Blejcani obviously poorer here somewhere also the end of the asphalt. Less than two kilometers of dirt road and we are at the most famous intersection Pokljuka. Left and ... um .... buckwheat, kilometer and a half left again towards the Sport Hotel, right past him to the highest point at 1,300 meters. It is the home-inn-guesthouse and a chance to rest-changing as it is from here all along just downstairs. Beautiful narrow asphalt allows rapid winding path, but be careful-hikers hiking-tourists. After a nice downhill bring to a junction where you do not know where to go. Both paths lead to the valley, I went to the right (right back), which is better because variant straight on the road & quot; Right in Jereka & quot ;. A couple of hundred meters we in the & quot; horse & quot; intersection and back on familiar routes. There's gonna be a nice ride ... In Jereka not go left on the road by which you came but turn right to finish the second part of the eight. Ride up to the lake and from there along the main road to the parking lot in Bohinj. Nice, pleasantly cool in summer. Lots of greenery and some beautiful views of the Julian Alps, against Vogel and black soil.


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.30042.html

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page