2008.08.04. Mách Jezero 3 - Kozí kámen - Hradcany - Mimon - prurva Ploucnice - Stráž po...


 • 66.1 km

  Distance

 • 268 m

  Min height

 • 368 m

  Max height

 • 99 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Map/Elevation

Trail Description


Dovolená 3. den Každý den dovolené se snažíme si užít na jiné trase - vzhledem ke krásnému podnetnému okolí to je docela lehké! Staré Splavy (nem. Thammühl) jsou významné rekreacní stredisko na severozápadním brehu Máchova jezera. Roku 1222 byl v míste postaven mlýn u náhonu. Za husitských válek byla obec zpustošena. První historicky doložená zmínka o obci „Ves pod Dogsy“ je v listine Jiríka z Podebrad z roku 1460. V konfiskacních listinách z roku 1622 je obec oznacena jako „Ves pod Stawem“ nebo „Die Alte Wehre“ (Starý Splav n. Staré Splavy). Od roku 1850 jsou Staré Splavy soucástí mesta Doksy a dnes zde žije asi 500 stálých obyvatel. K místu se váže rada legend. Podle jedné se starosplavský mlynár díky sázce s certem zasloužil o vznik kopcu Bezdezu. Jiná legenda vypráví o setkání Karla IV. s místním ovcákem pri lovu na jelena a následném založení Velkého rybníka. Známé jsou i legendy o manu Daliboru z Myšlína nebo o Myším hrádku - dnes Myší ostruvek uprostred jezera (legendy viz Máchovo jezero). Na severní strane se rozkládá vrch Sroubený, lidove Šroubovák. Své jméno údajne získal podle srubu, který stával na jeho vrcholku a sloužil jako strážní vež - Sroubený (nemecké jméno kopce je Schraubenberg). Tato hláska byla pravdepodobne soucástí operných bodu, zajištující bezpecnost na významné kupecké trase z Žitavy pres Bezdez do Prahy. Na nedalekém vrchu Borný prý obhlížel v srpnu roku 1813 terén Napoleon Bonaparte. Jeho prítomnost byla zaznamenána i na dalších místech v kraji (Jablonné v Podještedí, Mimon). V roce 1867 byla obec spojena s okolím železnicní tratí.[1]. Trat 080 vedoucí z Bakova nad Jizerou do Ceské Lípy a Jedlové je dodnes funkcní a zde má zastávku. Svoji proslulost získaly Staré Splavy koncem 19. století a zejména ve dvacátých letech 20. století, kdy se sem sjíždela tzv. lepší spolecnost, hlavne na letní pobyty. Nemovitosti zde postavilo mnoho zámožných rodin, casto židovských (Mauthnerovi, Bondyovi), nebo napr. rodina režiséra Formana. Staré Splavy, stejne jako Doksy (Hirschberg, nekdy Hirschberg am See), získaly prídomek vzdušných lázní, nebo "Sommerfrische". Po Mnichovu se obec stala soucástí Sudet a za druhé svetové války hrála roli nemeckého lazaretu a útulku pro nemecké tehotné ženy. Po válce se Staré Splavy stávají známým odpocinkovýn centrem, od padesátých let i místem organizované odborárské rekreace. Významnými stredisky se stávají zotavovny Racek (dnes stredisko Rohác a sídlo infocentra), K.H.Mácha, Fr.Kouba, Na Pobreží (zboreno v sedmdesátých letech) nebo Ruch (dríve Hotel Petelka). V osmdesátých letech byl postaven komplex zotavovny "Rudý ríjen", dnešní hotel Bezdez. V 90. letech dochází díky uvolnení západních hranic a poklesu odborárských dovolených k docasnému snížení návštevnosti a chátrání nekterých objektu. Ty jsou postupne privatizovány. Staré Splavy nabízí unikátní koncentraci rekreacních objektu a nabízí radu možností trávení volného casu uprostred prírodních krás Máchova kraje. Jsou východiskem mnoha turistických tras, napríklad do nedalekých Hradcanských sten v bývalém vojenském prostoru Ralsko, v nichž nalezneme dosud neporušenou prírodu a cetné bizarní skalní útvary. Obec a její okolí sloužily nekolikrát jako kulisa pro natácení filmu. I pres soucasné pokusy o masivní komercní exploataci místa si St. Splavy stále udržují svou puvodní atmosféru, sahající k predválecné sláve lázenského letoviska.  


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.27694.html


Vacation Day 3 Every day holiday we try to enjoy the other route - due to the beautiful inspiring surroundings it is quite easy! Old Splavy (nem. Thammühl) are a major tourist resort on the northwest shore of Macha Lake. In 1222 the site was built by the mill-race. During the Hussite wars the town was devastated. The first historical mention of the village & ldquo; Ves pod Dogs & ldquo; George is in the charter of Podebrad of 1460 V confiscation papers from the 1622 community is marked as & ldquo; Ves pod Stawem & ldquo; or & ldquo; Die Alte Wehre & ldquo; (Old Sluice n. Old weir). Since 1850, the old part of the city Splavy Doksy today and there live about 500 permanent residents. The place is bound Legend series. According to one starosplavský miller thanks to the stake with the devil credit for the hills Bezdezem. Another legend tells of a meeting of Charles IV. with a local shepherd hunting the deer and the subsequent establishment of the Great Pond. Known as the legends of Dalibor manna from Myšlín or mice Castle - today Mouse island in the middle of the lake (see legend Macha Lake). On the north side of the hill is situated fitting, folk screwdriver. His name allegedly acquired by the log cabin, which stood on its summit and served as a watchtower - gland (the German name of the hill is Schraubenberg). This watchtower was probably part of the support points, ensuring the safety of the important merchant route from Zittau through Bezdez to Prague. On a nearby hill Borný apparently surveyed in August 1813, Napoleon Bonaparte terrain. His presence was recorded at other locations in the region (Jablonné in Podještedí Mimon). In 1867 the village was connected to the surrounding railway line. [1]. Trat 080 head of Bakov to Ceska Lipa and fir is still functional and has a stop here. Gained renown Old Splavy end of the 19th century and especially in the twenties of the 20th century, when the so-called gather together here. Better society, especially in the summer holidays. Property built here many wealthy families, often Jewish (Mauthner, Bondy), or such. Forman family. Old Splavy, as well as Doksy (Hirschberg, sometimes Hirschberg am See), gained the nickname air bath, or & quot, & quot Sommerfrische ;. After Munich, the village became part of the Sudetenland and the Second World War played a role in the German hospital and shelter for the German pregnant women. After the war, Old Splavy become known odpocinkovýn center, from the fifties and place the union organized recreation. Important centers become convalescent Racek (today Roháce and information center seat), KHMácha, Fr.Kouba, on the coast (demolished in the seventies) or Ruch (formerly Hotel Petelka). In the eighties was built complex convalescent & quot, & quot Red October ;, today's hotel Bezdezem. In the 90 years is due to the release of the western border and the decline of trade union leave to temporarily reduce traffic and deterioration of some buildings. They are gradually privatized. Old Splavy offers a unique concentration of recreation facilities and offers a range of leisure opportunities in the natural beauty Macha region. They are the starting point of many hiking trails, such as the nearby Hradcany groan at the former military training area in which we find still intact nature and numerous bizarre rock formations. The village and its surroundings served several times as a backdrop for the film. Despite the current attempts to massive commercial exploitation of space to St. Sinuses still maintains its original atmosphere, dating back to pre-war glory spa resort. & Nbsp;


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.27694.html

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page