2008.06.21. Borice - Ryzmberk - Korab - Modlin - Libkov - Pocinovice


 • 26.3 km

  Distance

 • 406 m

  Min height

 • 777 m

  Max height

 • 370 m

  Δ height

 • Road

 • Equip

 • Skill

 • Effort

Map/Elevation

Trail Description


Borice - Ryzmberk - Korab - Modlin - Libkov - Pocinovice Vrch Koráb, který leží na nejvyšším bodu Chudenické vrchoviny nedaleko Domažlic v nadmorské výšce 773 m n.m., obklopuje bohate clenený kraj s cetnými vrcholy a údolími pokrytými listnatými ci smíšenými lesy. O vystavení rozhledny na zalesneném vrchu Korábu poprvé uvažoval Klub ceských turistu už v roce 1902. Z financních duvodu byla stavba odsunuta do druhé poloviny tricátých let. První jasné predstavy o stavbe ale prinesl petatricátý rok. O tri roky pozdeji zacaly stavební práce. Drevená trámová rozhledna s malou chatou byla otevrena 7. srpna 1938. Rozhledna mela pet poschodí, zakoncovalo ji rozšírené plato ve výši jedenadvaceti metru. Chata, která k rozhledne patrila, nabízela turistum hostinskou místnost zarízenou chodským nábytkem. Chata brzy nestacila uspokojit všechny zákazníky. Proto se rozrostla o jedno patro, kde se mohli zájemci ubytovat ve ctyrech dvoulužkových pokojích ci v jedné ze dvou ctrnáctilužkových nocleháren. Vznikl také druhý sál a na severním svahu poblíž chaty se objevil drevený lyžarský mustek. V tomto období byl na Korábu dokonce vystaven lyžarský mustek. V roce 1942 byl Koráb zabrán nemeckými úrady a znovu otevren až v roce 1948. V témže roce byla rozhledna opláštena prkny a vyhlídkový ochoz zastrešen. V této podobe sloužila vež do poloviny osmdesátých let, kdy musela být z bezpecnostních duvodu odstranena. Tehdy stará rozhledna zmizela úplne. Teprve v letech 1990 - 92 na jejím míste vyrostla nová ocelová konstrukce sloužící soucasne jako vysílac. Skládá se z tubusu, ve kterém vede 144 schodu až do trojboké vyhlídkové gondoly, upevnené v 30 metrové výšce. Konstrukci navrhl tehdy mladý jáchymovský architekt a príznivec turistiky ing. Jaroslav Egert. Otevrena byla 15. srpna 1992. Vyhlídková gondola nabízí návštevníkum kruhový výhled na mesto Kdyni, nedalekou zríceninu hradu Nový Herštejn a Rýzmberk a okolí. Na obzoru se objevuje modravé pásmo Šumavy, Ceského lesa a za hranicemi nemecké pohorí Hoher Bogen. Rozeznat lze Domažlice, Všerubský prusmyk, Cerchov a za jasného pocasí i Primdu. Turistickou ubytovnu s restaurací a rozhlednu odkoupil od Klubu ceských turistu Mestský úrad ve Kdyni. Pro Koráb je to štestí, jinak by pravdepodobne zchátral. Otevírací doba: Rozhlednu Koráb mužete navštívit každý den po celý rok mezi 9. a 21. hodinou. Ubytovat a najíst se je možné na Korábu až do triadvacáté hodiny. Na Koráb se lze dostat i autem po silnici ze Kdyne, parkovište prímo u chaty a rozhledny. Jako inspirace k peknému výletu se nabízí peší trasa ze železnicní stanice Dobríkov na Šumave /570 m/(0. km), odkud se vydáme po žluté znacce c. 6630 pres Branišov (2,5. km) – Koráb, chata /773 m/ (4.0 km). Po téže žluté znacce mužeme dále pokracovat do Kdyne /460 m/ (7,0 km) a Kdyne ŽST (8,0 km). Po zdolání Korábu se ovšem mužeme rozhodnout i pro jinou trasu, napr. na Nový Herštejn nebo Rýzmberk. Možností se nabízí celá rada a verte, že všechny stojí za to.    


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.27688.html


Borice - Ryzmberk - Korab - Modlin - Libkov - Pocinovice Koráb Hill, which is located at the highest point near Domažlic Chudenicka highlands at an altitude of 773 m above sea level, surrounded by richly region with numerous peaks and valleys covered with deciduous or mixed forests. O exposure to the lookout tower on a wooded hill Voyager first thought the Czech Tourist Club back in 1902 for financial reasons, the building was relegated to the second half of the thirties. The first clear idea of ??the building but brought thirty-five year. About three years later began construction work. The wooden lookout tower with a small hut was opened on August 7 1938 Lookout had five floors, is finishing her extended salary of twenty-one feet. Cottage, which belonged to the tower, offering tourists the dining room furnished Chodsko furniture. Cottage soon was not enough to satisfy all customers. Therefore, it has grown on one floor, where visitors could be accommodated in four double rooms or in one of two ctrnáctilužkových hostels. It was created also a second hall and on the northern slope near the cottage appeared wooden ski jump. In this period was even exposed to the Voyager ski jump. In 1942, Voyager was occupied by German authorities and re-opened in 1948, the same year the tower was sheathed with boards and roofed viewing platform. In this form the tower was used in the mid-eighties, which had to be removed for security reasons. Then the old lookout tower disappeared completely. Only in the years 1990 to 1992 in its place was built a new steel structure serving as a transmitter. It consists of a tube in which 144 steps leads up to the triangular scenic gondola, mounted in a 30 meter height. The structure designed by then a young architect and supporter Jáchymov tourism ing. Jaroslav Egert. It was opened on August 15 1992 Scenic gondola offers visitors a panoramic view of the city of Gdynia, near the ruins of New Castle Herštejn and Rýzmberk and surroundings. On the horizon appears bluish band Bohemian Forest, Bohemian Forest and beyond Germany Hoher Bogen mountain ranges. Recognizing can Domažlice, Všerubská passes Cerchov and in clear weather and Direct. Tourist hostel with a restaurant and observation tower was bought by the Czech Tourist Club Municipality of Gdynia. Voyager Pro is fortunate otherwise would probably deteriorated. Hours: We Koráb can visit every day throughout the year between 9 and 21 o'clock. Stay and eat it possible for Voyager to the twenty-third hour. The Voyager can also be reached by car along the road from Kdyne, parking directly at the chalet and lookout tower. As an inspiration to a nice trip offers a walking route from the railway station Dobríkov in Šumava / 570 m / (0th km), where we follow the yellow trail c. Branišov over 6630 (2.5. Miles) & ndash; Koráb, cottage / 773 m / (4.0 km). Following the same yellow sign can proceed to Kdyne / 460 m / (7.0 km) and Kdyne railway station (8.0 km). After climbing Voyager, however, may opt for a different route, for example. Herštejn New or Rýzmberk. Options A range and believe that all worthwhile. & Nbsp; & Nbsp;


http://www.gps-tour.info/en/tracks/detail.27688.html

Pictures


Download

Download the GPS file

Download the complete page